„Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje.“ — Václav Havel

Výbor Oravskej Pomoci

(Malá kvapka pomoci)

Prečo výbor Oravskej pomoci ? 

Možno ste niekedy rozmýšľali, ako by ste mohli pomáhať všetkým tým ktorí to potrebujú. A niekedy to aj pri tejto myšlienke skončilo. Pretože začať organizovať projekty na pomoc pre druhých, ktorí to naozaj potrebujú je náročné. Niekedy odradí človeka aj nezáujem druhých pomáhať.

Uvedomujeme si, že potrebná pomoc pre ľudí v núdzi, je naozaj neskutočne moc potrebná. Je to takzvané podanie pomocnej ruky. V jednej chvíli v našom živote môžeme mať všetko, čo len potrebujeme. Ale nikdy nemôžeme vedieť, aká udalosť nás navštívi. A zrazu zo samého vrchu úžasného života sa ocitneme v obrovskej životnej kríze. Veľa krát ani za to nemôžeme. Nikde nevieme predpovedať kedy my samy budeme potrebovať pomocnú ruku. Poďme sa teraz všetci spojiť, aby sme vytvorili jednu obrovskú ruku plnej lásky a dobroty, ktorá bude rukou všetkých, pre všetkých, ktorí ju potrebujú.

Článok 2

Zloženie výboru

 • Členmi výboru sú predseda výboru, podpredseda výboru, zástupcovia dedín a ostatný členovia.
 • Predseda výboru musí byť člen OZ Oravská pomoc, ktorý je poverený predsedom OZ Oravská pomoc, aby riadil Výbor.
 • Predseda je poverený na dobu neurčitú.
 • Podpredseda Výboru je poverený predsedom výboru.
 • Kontrolná rada je volená členskou radou OZ Oravská pomoc.
 • Zástupcovia dediny sú vyberaný z členov Výboru predsedom a podpredsedom výboru.
 • Členom výboru môže byť každý kto dovŕši 16 rokov života a písomne požiada o prijatie do výboru.

Článok 3

Rokovanie

 • Rokovanie výboru sa uskutočňuje minimálne 1 krát za mesiac.
 • O zvolanie mimoriadneho rokovania výboru je oprávnený požiadať ktorýkoľvek člen výboru. Uskutočnenie mimoriadneho rokovania výboru schvaľuje predseda výboru
 • Účasť členov výboru na rokovaní výboru je povinná. Ak sa nemôže člen výboru rokovania zúčastniť, bezodkladne to oznámi predsedovi výboru.
 • Výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti nadpolovičného počtu všetkých členov výboru. Výbor prijíma závery, ktoré sa pokladajú za schválené, ak za nehlasovala väčšina členov výboru prítomných na rokovaní výboru. Každý člen výboru má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu výboru
 • Výbor prijíma závery najmä formou odporúčaní, stanovísk, vyjadrení a návrhov pre OZ Oravská pomoc. Závery, vrátane výsledkov hlasovania, sú súčasťou písomného záznamu z rokovania výboru.

Článok 4

Predseda výboru a ďalší členovia

Predseda výboru:

 • Riadi a zodpovedá za činnosť výboru, zvoláva a vedie zasadnutie výboru.
 • Predkladá návrh činnosti výboru
 • Predkladá výboru iniciatívne návrhy a odporúčania.
 • Navrhuje program na zasadnutie výboru.
 • Navrhuje závery výboru a prezentuje ich na schôdzi OZ Oravská pomoc.
 • Schvaľuje záznam so zasadnutia výboru
 • Zriaďuje a ruší stále alebo dočasné pracovné skupiny výboru.
 • Vymenúva a odvoláva vedúceho a členov stálych alebo dočasných pracovných skupín.

Podpredseda výboru:

 • Zastupuje predsedu výboru počas jeho neprítomnosti v rozsahu práv a povinností, ktorými ho predseda výboru poverí.

Zástupcovia dedín:

 • Zástupcovia dedín zhromažďujú informácie o pridelenej dedine.
 • Prezentovanie zhromaždených informácii na zasadnutí výboru.
 • Zúčastňujú sa na zasadnutí výboru
 • Zástupcovia organizujú zbierky ak odporúčanie výboru bolo schválené OZ Oravská pomoc.

Členovia výboru:

 • zúčastňujú sa na zasadnutí výboru,
 • schvaľujú program zasadnutia výboru,
 • vyjadrujú sa k plánu činnosti výboru, programu zasadnutia výboru a materiálom predkladaným na zasadnutia výboru

Článok 5

Ciele Výboru

 • Vytváranie skupiny členov ktorí sa chcú dobrovoľne pridať do Výboru a angažovať sa vo svojej dedine, alebo vo svojom okolí pomáhať ľuďom v núdzi a zároveň takto pomáhať OZ Oravská pomoc.
 • Zorganizovanie projektov v oblasti pomáhanie ľudom v núdzi v OZ Oravská pomoc.
 • Organizovanie rôznych činností, akcii, zbierok...

Článok 6

Záverečné ustanovenie 

 • Tento štatút je záväzný pre všetkých členov výboru.
 • Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov OZ Oravská pomoc.